• گروه فقهی

  • 1396/04/18 10:23:24
  • تعداد بازدید: 736

ممنوعیت نشر کتاب "گفتار شیعه در اصول و فروع" به دستور ساواک

ممنوعیت نشر کتاب "گفتار شیعه در اصول و فروع" به دستور ساواک

كتاب«گفتار شيعه در اصول و فروع» به اواخر دهه 1320و 1330 برمي گردد كه توسط يكي از فقها و علماي بزرگ حوزه علميه نجف اشرف حضرت آيت الله العظمي مجتهدي النجفي نوشته شد و در اختيار جوانان قرار گرفت و به فاصله كوتاهي در دو بخش مورد توجه قرار گرفت.

كتاب«گفتار شيعه در اصول و فروع» به اواخر دهه 1320و 1330 برمي گردد كه توسط يكي از فقها و علماي بزرگ حوزه علميه نجف اشرف حضرت آيت الله العظمي مجتهدي النجفي نوشته شد و در اختيار جوانان قرار گرفت و به فاصله كوتاهي در دو بخش مورد توجه قرار گرفت. يكي بخش مخاطبين، عامه مردم، مراجع، علما، طلاب، دانشجويان، تحصيل كردگان، چه در داخل و چه در خارج و حتي اروپا مورد توجه قرار گرفت. نكته ديگري كه به اين كتاب توجه شد ساواك و رژيم شاه بود، چرا؟ چون اين كتاب بعد از كتاب كشف الاسرار مرحوم حضرت امام خميني(رض)، به نوبه خودش كتاب بي نظيري بود. استناداتي هم اين كتاب داشت به سخنان كشف الاسرار  كه براي اولين بار از امام خميني در اين كتاب به عنوان پيشوا و زعيم و رهبر ياد شده است. يعني در سالهاي 1328 تا 1338  كه بتدريج اينها تبديل به كتاب و منتشر شد.

اسناد ساواک در ممنوعیت از نشر کتاب "گفتار شیعه در اصول و فروع"

اسناد ساواک درممنوعیت از نشر کتاب گفتار شیعه در اصول و فروع

اسناد ساواک درممنوعیت از نشر کتاب گفتار شیعه در اصول و فروع

اسناد ساواک درممنوعیت از نشر کتاب گفتار شیعه در اصول و فروع

اسناد ساواک درممنوعیت از نشر کتاب گفتار شیعه در اصول و فروع