• گروه فقهی

  • 1396/04/14 15:30:01
  • تعداد بازدید: 804

زن از نگاه قرآن

زن از نگاه قرآن

این موضوع بسیار ارزشمند است و خیلی از بزرگان،آن را مطرح کرده و پیرامونش مطالبی گفته و نوشته اند.

این موضوع بسیار ارزشمند است و خیلی از بزرگان،آن را مطرح کرده و پیرامونش مطالبی گفته و نوشته اند.

البته اگر کسی غرض و هدف شوم شیطانی و مرض و بیماری روحی و روانی نداشته باشد و بخواهد نظر اسلام را خیلی مختصر و مفید،نسبت به زن بداند و آن را بعنوان نظر الهی بپذیرد وتسلیم آن شود،مفاد قرآن کریم این است که:

زن و مرد در خیلی از جهات با هم فرقی ندارند،زن همانند مرد،انسان و هر دو مکمل وجود یکدیگرند و زمانی که زن مادر می شود نسبت به همسرش که پدر است از حرمت و احترام بیشتری برخوردار است و باید مورد توجه فرزندانش باشد.

نگاهی به مقام زن و مادر

زن و مرد هر دو مخلوق و خداوند خالق آنهاست و ماده خلقت زن و مرد یکی است و هر کدام از این دو در انجام بندگی و اطاعت از دستورات خداوند برابرند و اگر زن یا مرد بر اساس ایمان،عمل صالح انجام دهند خداوند بر آنان پاداش نیکوتری عنایت می فرماید و جنسیت هیچ دخالتی در پذیرش عمل آنها ندراد و گرامیترین انسانها چه زن و چه مرد در نزد خدای متعال باتقواترین آنها هستند"ان اکرمکم عندالله اتقاکم".

قرآن هدیه الهی به زن و مرد است.

پی نوشت:نگاهی به مقام زن و مادر-حکمت الله محسنی